Karate & Kobudo

Another video from Chinen Shinzo showing a man practicing in his garden in the 1970s: Maezato no Nunchaku, Sakugawa no non (sho), Naihanchi shodan.